Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie

Organizacja pracy MPPP na rok szkolny 2020/2021

7 września 2020

Procedury bezpieczeństwa

 1. Wszyscy pracownicy Poradni mają obowiązek stosowania osłony ust i nosa w przestrzeniach wspólnych.
 2. Na diagnozę przyjmowane są dzieci zdrowe, nie objęte kwarantanną, izolacją domową (informację uzyskujemy telefonicznie w momencie umawiania na wizytę, a potem ponownie w poradni przed badaniem rodzic podpisuje stosowne oświadczenie).
 3. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody (na warunki badania, w tym stosowanie środków ochrony indywidualnej) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
 4. Rodzic i dziecko przychodzą do poradni zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej -maseczka lub przyłbica i rękawiczki (rodzic), wchodząc do poradni rodzic dezynfekuje ręce. Dziecko myje ręce. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego nie zaleca się stosowania środków dezynfekujących do rąk w stosunku do dzieci, zwłaszcza małych, do 6 roku życia. Powyższe podyktowane jest obawą wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u dzieci, w tym reakcji uczuleniowych.
 5. W sekretariacie pracownik, wyposażony w środki ochrony indywidualnej, tj. maseczkę lub przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki, wykona pomiar temperatury klientom termometrem bezdotykowym. Gdy okaże się, że temperatura u dziecka i rodzica jest powyżej 37,3 stopni, nie będą podejmowane czynności diagnostyczne.
 6. Dziecko umawiane na diagnozę i terapię powinno być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej tj. maseczkę lub przyłbicę. W trakcie diagnozy lub terapii dzieci oraz pracownicy nie muszą być zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki. Przed rozpoczęciem zajęć należy pamiętać o umyciu rąk wodą z mydłem. Dziecko powinno mieć również własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
 7. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy:
 1. Osoba badająca (wyposażona w środki ochrony indywidualnej) odbiera dziecko z poczekalni. Jeśli dziecko wymaga bliskości rodzica, wchodzą razem i rodzic czeka na korytarzu bądź tylko odprowadza dziecko. Rodzice podczas oczekiwania na dziecko wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej (maseczka lub przyłbica, rękawiczki lub mają zdezynfekowane ręce).
 2. Osoba przeprowadzająca badanie wyposażona jest w przyłbicę lub maseczkę, płyn dezynfekujący lub rękawiczki – można, ale nie trzeba stosować.
 3. Dziecko pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających opieki. Rodzic zobowiązany jest do umycia i dezynfekcji rąk oraz musi byś wyposażony w środki ochrony indywidualnej.
 4. Należy zachować jak największą możliwą odległość między osobą badającą a badanym (ok 1,5). W przypadku badania psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego nie da się zachować dystansu większego niż blat biurka.
 5. Jeżeli dziecko w trakcie badania manifestuje lub przejawia objawy choroby należy je bezzwłocznie przekazać oczekującemu rodzicowi.
 6. Dobór pomocy do terapii uzależniony jest od możliwości późniejszego ich zdezynfekowania. Narzędzia wykorzystywane w trakcie diagnozy lub terapii, powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane. Jeśli nie ma takiej możliwości należy wycofać je z użytkowania lub zastąpić innymi.
 7. Wieczorem gabinety są odkażone i przygotowane do prowadzenia diagnozy i terapii. Między kolejnymi dziećmi danego dnia odbywa się przerwa na dezynfekcję pomieszczenia. W tym czasie przeprowadza się dezynfekcję biurka, klawiatury oraz tych narzędzi diagnostycznych, które można zdezynfekować, wietrzy się pomieszczenie itd.

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PORADNI.

 1. Do poradni może przyjść dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Dzieci i uczniowie mogą być przyprowadzani do Poradni i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  W drodze do i z poradni opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów).
 4. W poradni dokonywany jest pomiar temperatury dzieci i rodziców/opiekunów. Do pomiaru temperatury jest wymagane uzyskanie zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 5. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w szczególności dotyczących zdrowia, niewymienionych w przepisach poprzedzających, jest dopuszczalne na podstawie zgody rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 6. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej poradni, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić minimum 1,5 m,
  • dystans od pracowników poradni musi wynosić minimum 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 7. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 8. Wszystkim wchodzącym do budynku poradni należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U OSOBY/KLIENTA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM:

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Poradni. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do dyrekcji Poradni, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie
  z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w Poradni, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-07
Data publikacji:2020-09-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Magdalena Szał
Liczba odwiedzin:2228