Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie

Orzeczenia i opinie

Wydawanie orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

 Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie

62-510 Konin, ul. Sosnowa 12, tel. 63 243 18 66

Podstawa prawna:

                                                                                                                                          

Zespół Orzekający Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie wydaje następujące orzeczenia i opinie:

1) niepełnosprawność dziecka lub ucznia (dziecko/uczeń niesłyszące, słabosłyszące, niewidzące, słabowidzące, niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym,   z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną tzn. z występującymi co najmniej dwiema wymienionymi wyżej niepełnosprawnościami),

2) niedostosowanie społeczne,

3) zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

W celu zgłoszenia się do Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie
w sprawie uzyskania orzeczenia lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wnioskodawca tj. rodzic (opiekun prawny) dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń składa
w sekretariacie poradni druk „Zgłoszenie do Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie” (ten i inne niezbędne druki można pobrać w sekretariacie poradni lub na niniejszej stronie www). Następnie wnioskodawca oczekuje na powiadomienie, w jakim terminie należy zgłosić się do poradni, zostaje poinformowany czy należy przybyć z dzieckiem, jakie dokumenty należy ze sobą zabrać itd.

Po zgłoszeniu się do poradni należy udać się do sekretariatu (pok. nr7) i zgłosić swoje przybycie. Dalszych informacji udzielają wyznaczeni pracownicy pedagogiczni, przeprowadzają oni wywiad z rodzicem, analizują dokumentację, przeprowadzają badanie psychologiczno-pedagogiczne dziecka/ucznia (chyba że nie ma takiej potrzeby),  omawiają z rodzicem wyniki przeprowadzonych badań oraz przyjmują od wnioskodawcy wniosek o wydanie orzeczenia wraz z załączonymi przez niego dokumentami (druk wniosku można pobrać w sekretariacie poradni lub na niniejszej stronie www).   

Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku dokumenty uzasadniające wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji  i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny bądź brak jest koniecznych załączników przewodniczący zespołu orzekającego wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia brakującej dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Wnioskodawca zostaje powiadomiony o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego,  w którym może wziąć udział przedstawiając swoje stanowisko. Orzeczenie lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka przekazuje się wnioskodawcy w terminie siedmiu dni daty wydania orzeczenia.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje odpowiednio: orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania, orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinię o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wnioskodawca w terminie 14 dni od doręczenia mu ww. dokumentu może wnieść odwołanie do kuratora oświaty. Wnioskodawca wnosi odwołanie za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie. Zespół może uznać odwołanie i uchylić zaskarżone orzeczenie i wydać nowe. Od nowego orzeczenia wnioskodawcy również przysługuje prawo wniesienia odwołania do kuratora oświaty. Jeżeli zespół nie uchyli zaskarżonego orzeczenia przewodniczący zespołu przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

 

Wydawanie opinii związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży

 Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie

62-510 Konin, ul. Sosnowa 12, tel. 63 243 18 66

Podstawa prawna:

 

Szczegółowo sprawy wydawania opinii reguluje Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 poz. 199 ze zm.) Zgodnie z Rozporządzeniem poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r.-Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 poz.1320 ze zm.)) oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw. Poradnia może wydawać także opinie w innych spawach, niż określone w przepisach, o których mowa wyżej, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie wydaje następujące rodzaje opinii:

 

W celu zgłoszenia sprawy do Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie wnioskodawca tj. rodzic (opiekun prawny) dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń składa w sekretariacie poradni druk „Zgłoszenie do Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie” (ten i inne niezbędne druki można pobrać w sekretariacie poradni lub na niniejszej stronie www). Następnie wnioskodawca oczekuje na powiadomienie, w jakim terminie należy zgłosić się do poradni, zostaje poinformowany czy należy przybyć z dzieckiem, jakie dokumenty należy ze sobą zabrać itd.

Po zgłoszeniu się do poradni należy udać się do sekretariatu (pok. nr7) i zgłosić swoje przybycie. Dalszych informacji udzielają wyznaczeni pracownicy pedagogiczni, przeprowadzają wywiad z rodzicem, analizują dokumentację, przeprowadzają badanie psychologiczno-pedagogiczne dziecka/ucznia a następnie omawiają z rodzicem wyniki badań oraz udzielają wskazówek psychologiczno-pedagogicznych.

W celu uzyskania opinii na piśmie wnioskodawca składa następnie wniosek o wydanie opinii (druk można pobrać w sekretariacie poradni lub na niniejszej stronie www). Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Osoba składająca wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniająca wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, opinie nauczycieli, wychowawców, specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń- zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-18
Data publikacji:2020-04-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:11230