Usługi poradni.
2011-02-14 17:35:12

Informacje ogólne.

Korzystanie z usług poradni jest bezpłatne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka (druk do pobrania ze strony lub w sekretariacie poradni, pokój nr 7).

O terminie wizyty powiadamiamy wnioskodawcę telefonicznie. Dziecko przychodzi na badania z rodzicem/opiekunem prawnym. Po przybyciu do poradni w wyznaczonym terminie należy zgłosić się do sekretariatu, pokój nr 7.

Na badania prosimy zabrać książeczkę zdrowia dziecka. Jeżeli powodem zgłoszenia się do poradni są kłopoty dydaktyczne lub wychowawcze wskazane jest przedłożenie do wglądu zeszytu z języka polskiego i matematyki oraz 1-2 ostatnich świadectw. Wskazane jest dołączenie do wniosku opinii nauczyciela o dziecku.

Badanie dziecka poprzedzone jest rozmową z rodzicem/opiekunem prawnym.

W czasie wywiadu oraz podczas omawiania z rodzicem wyników badań dziecko oczekuje w poczekalni (pracownik poradni jest wówczas z rodzicem i nie sprawuje pieczy nad dzieckiem – dlatego wskazana jest na ten czas obecność drugiego rodzica /opiekuna).

W poniedziałki, w godzinach 16:00 – 18:00 mają Państwo możliwość skorzystania z dzieckiem z porady logopedy bez uprzedniego zapisu.

W celu ustalenia pierwszej wizyty w innym terminie należy wcześniej skontaktować się osobiście lub telefonicznie. Jeśli będą wskazania do prowadzenia terapii logopeda zaproponuje Państwu terminy dalszych spotkań.

Wnioski rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży, dotyczące wydania orzeczenia (o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozpatruje Zespół Orzekający. W skład Zespołu wchodzą: dyrektor poradni, psycholog, pedagog, lekarz.

Istnieją cztery rodzaje orzeczeń:

  • o potrzebie kształcenia specjalnego: jest wydawane w przypadku dzieci, które wymagają stosowania specjalnych metod pracy. Dotyczy to dzieci z niepełnosprawnością umysłową, dzieci słabowidzących lub niewidzących, słabosłyszących czy niesłyszących, dzieci niepełnosprawnych ruchowo, dzieci z autyzmem oraz z niepełnosprawnością sprzężoną tzn. z występującymi co najmniej dwiema wymienionymi powyżej a także dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, czy niedostosowanych społecznie. Orzeczenie wydawane jest na określony etap edukacyjny.
  • o potrzebie nauczania indywidualnego: jest wydawane w przypadku dzieci, które nie mogą z przyczyn zdrowotnych uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Orzeczenie takie wydawane jest na okres określony przez lekarza (orzeczenia nie wydaje się na okres krótszy niż 30 dni). W sekretariacie poradni znajduje się druk zaświadczenia, który wypełnia lekarz.
  • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: jest wydawane dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Orzeczenie to jest wydawane na okres do 5 lat.
  • o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej

Zespół rozpatruje także wnioski o wydanie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Opinie te wydawane są dla dzieci w wieku od 0 r.ż. do rozpoczęcia obowiązku szkolnego, u których wykryto niepełnosprawność (niepełnosprawność umysłową, niesłyszenie lub słabosłyszenie, niewidzenie lub słabowidzenie, autyzm, niepełnosprawność ruchową lub sprzężoną).

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie na posiedzeniu Zespołu Orzekającego. Do wniosku należy dołączyć załączniki: zaświadczenie lekarskie, opinię ze szkoły, diagnozę psychologiczno – pedagogiczną (jeśli dziecko było badane poza poradnią). Jeśli dokumenty nie są wystarczające dla podjęcia decyzji lub są nieaktualne, badania psychologiczno-pedagogiczne przeprowadzane są w poradni.

Badania z powodu trudności w pisaniu i czytaniu

W związku z częstymi zgłoszeniami z prośbą o ustalenie przyczyn kłopotów w pisaniu informujemy, że:

1.   Na badanie dziecka należy zabrać ze sobą zeszyty dokumentujące próby przezwyciężenia kłopotów czyli systematyczne ćwiczenia doskonalące poprawne pisanie (ma to szczególne znaczenie przy badaniu kontrolnym, gdy wcześniej ćwiczenia takie zostały przez poradnię zalecone).

2.  Poza zeszytami ćwiczeń, należy zabrać aktualne zeszyty z języka polskiego, a także w miarę możliwości zeszyty z młodszych lat nauki oraz prace klasowe, wypracowania, dyktanda poprawione przez nauczyciela języka polskiego.

3.    Uczeń powinien znać podstawowe reguły pisowni.

4.    Wymagana jest informacja o uczniu napisana przez nauczyciela języka polskiego.

Informujemy, że w przypadku stwierdzenia dysleksji wydana przez poradnię opinia nie zwalnia ucznia z pracy nad doskonaleniem pisania. Opinia taka zobowiązuje nauczyciela do dostosowania wymagań do możliwości ucznia (np. zalecane jest łagodniejsze ocenianie błędów ortograficznych), jednocześnie nauczyciel ma prawo wymagać, aby uczeń wykonywał zalecone przez niego ćwiczenia samokształceniowe i przedstawiał mu wyniki swojej pracy.

W przypadku dziecka młodszego ważne jest dopilnowanie, by uczęszczało ono na specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone w szkole (najczęściej przez pedagoga szkolnego). Podobnego rodzaju ćwiczenia należy systematycznie wykonywać w domu, jedynie bowiem systematyczna a nie okazjonalna praca może przynieść wymierne efekty. Dzieciom starszym szkoły oferują uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez pedagoga lub nauczyciela języka polskiego.

Na ewentualne badania kontrolne należy przynieść dokumentację z ćwiczeń.