Jesteś tutaj: Start / Zadania

Zadania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Koncepcja pracy Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koninie na lata 2020 - 2022

26 czerwca 2020

 KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KONINIE NA LATA 2020-2022

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie jest publiczną placówką oświatową prowadzoną przez Miasto Konin i jest jedyną tego typu placówką na terenie miasta. Działa zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 lutego 2013r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz.199 ze zm.).
Zatrudnia psychologów, pedagogów, logopedów, lekarza.

WIZJA PORADNI

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna świadczy usługi na rzecz środowiska lokalnego. Zespół naszych specjalistów niesie pomoc psychologiczno-pedagogiczną
i logopedyczną dzieciom, młodzieży, rodzicom, opiekunom i nauczycielom z terenu miasta Konina.

Dążymy do tego, by poprzez prowadzenie fachowej i rzetelnej diagnozy i terapii, jak najskuteczniej wspomagać wszechstronny rozwój naszych podopiecznych.

Zainteresowane osoby mogą korzystać z usług Poradni z pełnym zaufaniem do naszej wiedzy, fachowości i kompetencji. Jesteśmy wszechstronnie przygotowani do realizacji zadań, chętni do dalszego rozwijania i doskonalenia zawodowego. Z szacunkiem, zrozumieniem i z należytą troską pochylamy się nad powierzonymi nam problemami.

W naszej pracy diagnostyczno-terapeutycznej kierujemy się uniwersalnym systemem wartości i poszanowaniem godności człowieka. Naszą pracą kieruje głębokie przekonanie, iż najważniejszą wartością jest dobro dziecka. Działamy według zasad zawartych w Konwencji Praw Dziecka.

Kadrę Poradni tworzy zespół osób otwartych na problemy, jakie niesie ze sobą współczesna rzeczywistość.

Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem mając świadomość, jak znacząco wzbogaca to nasze działania.

 MISJA PORADNI

Wspomagamy harmonijny rozwój dzieci i młodzieży, jesteśmy po to by wspierać dzieci
i młodzież oraz ich środowisko rodzinne i szkolne.

 Poradnia realizuje swoje cele i zadania zgodnie z przyjętym statutem.

 CELE GŁÓWNE:

 1. Utrzymanie wysokich standardów działań diagnostycznych i postdiagnostycznych.
 2. Poszerzanie oferty postdiagnostycznej o pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzicom.
 3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wypracowania interdyscyplinarnych, optymalnych rozwiązań służących dziecku i rodzinie.
 4. Systematyczne doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej gwarantujące wysoką jakość świadczonej pomocy.
 5. Wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci objętych opieką Poradni.

 ZADANIA:

Cele główne Poradnia osiąga poprzez realizację następujących zadań:

 1. Systematyczna analiza stopnia realizacji potrzeb osób korzystających z oferty Poradni oraz doskonalenie i modyfikowanie oferty z uwzględnieniem pozyskiwanych wniosków poprzez uwzględnianie form pracy, które przynoszą oczekiwane rezultaty i cieszą się największym zainteresowaniem.
 2. Podejmowanie działań mających na celu utrzymywanie wysokiego standardu jakości pracy diagnostycznej i terapeutycznej.
 3. Udzielanie kompleksowej pomocy dziecku w każdym wieku.
 4. Wdrażanie nowych, specjalistycznych i kompleksowych form pomocy dziecku i rodzinie, zwiększanie zakresu terapii wspomagających.
 5. Udzielanie pomocy dziecku i rodzinie przy współpracy wszystkich środowisk zaangażowanych w proces wychowania i edukacji.
 6. Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej dla dobra tych, którym służymy pomocą
  i wsparciem. Zwiększanie znaczenia wewnętrznego doskonalenia, dzielenia się wiedzą.
 7. Uwzględnianie opinii osób korzystających z oferty Poradni oraz wszystkich pracowników w planowaniu zmian jakościowych i na ich bazie wypracowanie nowych, najkorzystniejszych rozwiązań organizacyjnych.
 8. Propagowanie wiedzy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej.
 9. Promowanie placówki w środowisku lokalnym i kontynuowanie współpracy z instytucjami świadczącymi pomoc dla społeczności lokalnej.
 10. Przestrzeganie etyki zawodowej i wykonywanie pracy z poszanowaniem godności drugiego człowieka.

 

Jesteśmy placówką, która reaguje na pojawiające się potrzeby związane ze wspieraniem rozwoju, wychowania i edukacji dziecka. Stawiamy sobie za cel, aby Poradnia była przyjazna, innowacyjna, twórcza i otwarta na potrzeby społeczeństwa lokalnego.

Ogromny postęp technologiczny i rozwój cywilizacyjny ostatnich dekad, zmiana stylu życia i pracy oraz narastające problemy w budowaniu stabilnych i bezpiecznych więzi rodzinnych powodują, że wspieranie dziecka, jego rodziców oraz nauczycieli i wychowawców, którzy towarzyszą mu w rozwoju nabiera szczególnego znaczenia. Współczesne dziecko, nastolatek powinni być otaczani szczególnie troskliwą opieką i efektywnym wsparciem ze strony dorosłych. Naszą ambicją jest dbałość o wysokie standardy niesionej pomocy
w zakresie orzecznictwa, diagnozy i terapii.

 Koncepcja jest dokumentem, który będzie monitorowany, ewaluowany i modyfikowany
w zależności od zmieniających się potrzeb klientów i warunków organizacyjnych Poradni.

 Koncepcja Pracy MPP-P w Koninie została przyjęta uchwałą nr 13/2019/20 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25.06.2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-08
Data publikacji:2020-04-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2124