Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze styczeń 2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Konin, dn.18 stycznia 2022 r.

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE -SPECJALISTĘ ds. KADR I PŁAC W MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
w KONINIE

 

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

 1. Nazwa i adres zakładu pracy - jednostki ogłaszającej konkurs:

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie, ul. Sosnowa 12, 62-510 Konin

 1. Opis stanowiska urzędniczego:

specjalista ds. kadr i płac w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie, pracownik samorządowy,

wymiar czasu pracy: 1 etat ( 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo),

liczba stanowisk pracy : 1 stanowisko,

rodzaj umowy: umowa o pracę na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych, pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony - z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

 

III. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019. 1282 ze zm.).
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac.
 5. Spełnianie jednego z poniższych warunków:
 • posiadanie wyższego wykształcenia,
 • lub średniego wykształcenia  ogólnego lub branżowego  i 2-letniego stażu pracy.
 1. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 2. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. kadr
  i płac.

 

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych (minimum roczna praktyka w obszarze administracyjno-kadrowym lub płacowym)
 2. Znajomość przepisów prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem Karty Nauczyciela, kodeksu pracy, przepisów regulujących zasady zatrudnienia w jednostkach samorządowych.
 3. Biegła znajomość obsługi komputera, programów i urządzeń biurowych: mile widziana znajomość oprogramowania firmy VULCAN – kadry, płace, arkusz organizacyjny SIGMA, programu SIO, portalu sprawozdawczego GUS.
 4. Posiadanie takich cech osobowości jak : komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja
  w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność wyszukiwania i pozyskiwania dodatkowych informacji, umiejętność pracy w zespole, punktualność.
 5. Rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

Preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe lub staż zawodowy w działach płacowych lub kadrowych jednostek budżetowych.

 1. Zakres zadań na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac to m.in.:
 2. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników zatrudnionych w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie.
 3. Sporządzanie miesięcznych list płac dla nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, listy wypłat nagród jubileuszowych oraz list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych.
 4. Obsługa zasiłków.
 5. Obsługa kadrowa i płacowa poradni, archiwizacja dokumentacji.
 6. Prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych w przepisach prawa podatkowego o przepisach o ubezpieczeniu zdrowotnym.
 7. Sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do GUS, SIO.
 8. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników poradni.
 9. Organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników obsługi.
 10. Prowadzenie Księgi Inwentarzowej.
 11. Obsługa merytoryczna ZFŚŚ.
 12. Inne wynikające z pełnienia obowiązku na danym stanowisku.
 13. Wykonywanie poleceń i zaleceń zleconych przez Dyrektora i Głównego Księgowego.
 14. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 15. Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
  w pełnym wymiarze  czasu pracy - 40 godzin tygodniowo.
 16. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze
 • drzwi wejściowe i wewnętrzne są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego
 • w budynku jest toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MPP-P w Koninie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MPP-P w Koninie w styczniu 2022 r.
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej był niższy niż  6%.

 1. Wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska specjalisty ds. kadr i płac są zobowiązani do przygotowania
i złożenia następujących dokumentów:

 1. Podpisany, opatrzony datą list motywacyjny.
 2. Podpisany życiorys (Curriculum Vitae)opatrzony datą - z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
 3. Podpisane i opatrzone datą oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe - świadectwa pracy - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, jeżeli stosunek pracy trwa nadal - zaświadczenie o zatrudnieniu.
 6. Podpisane i opatrzone datą oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 7. Podpisane i opatrzone datą oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Podpisane i opatrzone datą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. płac i kadr.
 9. Podpisane oświadczenie: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie, zgodnie
  z art. 221ustawą z dnie 26 czerwca 1974 Kodeks pracy ( Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.), ustawą
  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz.1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz.U. z 2019 poz.1282 ze zm.) oraz Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”
 10. Jeżeli kandydat chciałby skorzystać z uprawnień wynikających z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U.2019 poz.1282 ze zm.) niezbędne jest dołączenie dokumentów poświadczających stopień niepełnosprawności kandydata.

Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 4 i 5 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 oraz oświadczenia, o których mowa w punkcie 3 oraz 6-9 muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia wymaganych dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie”. Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie, ul. Sosnowa 12, 62-510 Konin w sekretariacie, w terminie do 10 lutego 2022 r. do godz. 15:00. W przypadku nadsyłania dokumentów drogą pocztową - liczy się data wpływu dokumentacji do MPP-P w Koninie. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną. Aplikacje, które wpłyną do MPP-P w Koninie po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydat może zadecydować, czy w wypadku, gdy jego aplikacja nie zostanie przyjęta, dokumenty powinny zostać odesłane na wskazany przez niego adres. W tej sprawie należy złożyć pisemne oświadczenie.

Pozostałe informacje :

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie ma charakter dwustopniowy:

 1. Kwalifikacja formalna – sprawdzenie, czy kandydat spełnia wymagania formalne
 2. Kwalifikacja merytoryczna – rozmowa kwalifikacyjna z minimum 3 - osobową komisją powołaną przez Dyrektora Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie. Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. W okresie do 10 dni roboczych od upływu terminu składania ofert - osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu - zostaną powiadomione o II etapie postępowania listownie bądź telefonicznie o ile dobrowolnie wskażą numer telefonu do kontaktu
w dokumentach aplikacyjnych.

Informacje zawarte w ofercie będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niniejszej rekrutacji,
a przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO.

Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa przetwarzanie danych osobowych według najwyższych standardów, poszanowanie i ochrona prywatności stanowią dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie priorytet przy realizacji ustawowych obowiązków.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie, ul. Sosnowa 12, 62-510 Konin, reprezentowana przez Dyrektora MPP-P- Alicję Hinc

 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w MPP-P w Koninie:

Justyna Bruch - Urząd Miejski w Koninie, (63) 240-11-77, e-mail: justyna.bruch@konin.um.gov.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu:
 1. realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 2. zawarcia i realizacji umów;
 3. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 4. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 5. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
 1. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 2. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 • W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przetwarzanie odbywa się do czasu wycofania tej zgody.
 • W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do żądania sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO, w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • W przypadku gdy, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych jest dobrowolne albo jest wymogiem ustawowym lub umownym.
 • Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

Dyrektor MPP-P w Koninie

 Alicja Hinc

 

Konkurs wygrała pani Anna Helińska.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-08-03
Data publikacji:2022-08-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Alicja Hinc
Liczba odwiedzin:1927