Ochrona danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Koninie reprezentowana przez Dyrektora, tel. 63 243 18 66., e-mail: m.poradniapp@wp.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Panią Justyną Bruch - jest możliwy pod adresem: Urząd Miejski w Koninie, (63) 240-11-77, e-mail: iustyna.bruch@konin.um.gov.pl
 3. Celem przetwarzania danych przez placówkę jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. Dane osobowe dzieci i młodzieży są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań diagnostycznych i/lub terapeutycznych, wydania decyzji administracyjnej i innych działań wynikających z przepisów prawa.                                                                                                        Placówka przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów.
 1. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków placówka przetwarzana dane osobowe dzieci, uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełnienia przez poradnię obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w następujących aktach prawnych:

a) Rozporządzenie MEN z dn.1.02.2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U 2013 poz.199 ze zm.)           

b) Rozporządzenie MEN z dn. 7.09 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. 2017 poz. 1743)                               

c) Rozporządzenie MEN z dn. 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U z 2017 poz. 1646 ze zm.)

d) Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 poz.1327 ze zm.)

e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2020 poz.910 ze zm.)  Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych jest również zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. 4 lub art. 9 ust. 2 lit. a.

 1. Poradnia nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 2. Poradnia będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Dane osobowe dzieci (rodziców/opiekunów prawnych) będą przechowywane do zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie, którego są przetwarzane
 4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowanie nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia dostarczonych danych.
 5. Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana
  w dowolnym momencie.
 6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01. Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.
 7. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-18
Data publikacji:2020-04-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5280